Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3

Kurset vil gi deg innsikt i KS FoU arbeidet som kobler gevinstrealiseringsmetodikk til budsjett- og økonomiplanarbeid på overordnet nivå. Dette gir kompetanse i hvordan skape reell verdi og læring i endringsprosesser og dermed realisere både mål og gevinster gjennom prioriterte endrings- og forbedringstiltak.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3Logo for KS Agenda

Kurset gir innsikt i hvordan få til en styrt og samskapt utvikling med fokus på å finne, prioritere og følge opp tiltak med størst gevinstpotensial for virksomheten som helhet.

I dette kurset jobbes det i korte læringsøkter med aktuelle tema, kunnskapsdeling gjennom felles refleksjon og trene på ulike læringsverktøy.

Målgruppe for kurset

Ledere på alle nivåer og andre som er tett på styring- og utviklingsprosesser fra for eksempel økonomi, kvalitet, innovasjon, digitalisering, HR/organisasjon og andre fagstaber fra kommunesektoren. Andre sektorer som er opptatt av samskaping, effekt- og kunnskapsbasert virksomhetsstyring og tillitsreform.

Formål med kurset

 • Hvordan organisere felles endringsprosesser som skaper verdi for brukere?
 • Hvordan identifisere og lukke gapet mellom nå-situasjon og ønsket situasjon gjennom en enkel metodikk og praktisk tilnærming?
 • Hvordan arbeide helhetlig for å få felles prosesser og solid forankring?
 • Bli enige om hvor vi skal - (kartlegging) 
 • Finne ut av hva som skal til - (analyse) 
 • Gjøre det som trengs (gjennomføring av endringstiltak)
 • Hvordan koble styring- og utviklingsaktiviteter i eget årshjul på en slik måte at gevinstpotensialet på tvers av strukturer blir synliggjort og felles prioriteringer muliggjort?
 • Hvordan prioritere endringstiltak med mest effekt slik at både mål, strategier og gevinster blir realisert i praksis?
 • Hvordan legge til rette for dialog om effekter på tvers i organisasjonen gjennom enkle grep som fremmer samskapt læring mellom ulike aktører?
 • Hvordan legge opp til en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming i budsjett- og økonomiplanarbeidet slik at både mål og gevinster lettere kan realiseres?

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 27.september kl. 08:30-15:30 - fysisk
 • Del 2: 23.oktober kl. 09:00-12:00 - digitalt
 • Del 3: 21.november kl. 09:00-12:00 - digitalt

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger. Deltakeravgiften er på kr. 4 990,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Samling 1 (fysisk)

Kl. 08:30 – 15:30

 • Kl. 08:30 Kort innledning om FoU arbeidet. Sentrale funn og dilemma
 • Kl. 09:00 Gjennomgang av og arbeid med helhetsmodellen
 • Kl. 11:30 Lunsj
 • Kl. 12:00 Hva kjennetegner de som lykkes med gevinstarbeid?
 • Kl. 13:30 Hvor og hvordan starter vi dette arbeidet?
 • Kl. 15:00 Oppsummering av læringsmål

Samling 2 (digitalt)

Kl. 09:00 – 12:00

 • Kl. 09:00 Kort tilbakeblikk på første kursdag. Innsjekk for å skape felles forståelse
 • Kl. 09:30 Hvilke prosessverktøy kan vi bruke når vi har lærende møter på tvers av tjenesteområdene.
 • Kl. 10:00 Drøfting av egne case.
 • Alle deltakerne forbereder et case. Etter en kort innledning deles alle inn i grupper på 3-4 stk., der de drøfter de ulike casene. Dette blir gjort etter en struktur som blir presentert i fellesskap.
 • Kl. 11:15 Deling og innspill fra de ulike gruppene. Hva av dette tar vi med videre til siste samling?
 • Kl. 11:45 Oppsummering av læringsmål

Samling 3 (digitalt)

Kl. 09:00 – 12:00

 • Kl. 09:00 Innsjekk for å skape felles forståelse
 • Kl. 09:30 Hvordan arbeid med dypdykk? Eksempler og felles drøfting. IGP (=individ - gruppe – plenum)
 • Kl. 10:30 Planlegge første workshop. Deler inn i mindre grupper.
 • Kl. 11:30 Deling og innspill fra de ulike gruppene. Hva av dette tar vi med videre til siste samling?
 • Kl. 11:45 Oppsummering av læringsmål. Avslutning.
Gro Anita Trøan

Gro Anita Trøan

Foredragsholder
Gro Anita TrøanGro Anita Trøan

Gro Anita Trøan

Foredragsholder

Gro Anita Trøan er en erfaren endringsleder som har ledet komplekse organisasjoner, prosjekter og prosesser og var prosjektleder for å utvikle KS -veilederen for og med kommunesektoren. Hun er siviløkonom med master i ledelse og har 20 års erfaring i stat, fylke og kommuner med å sette læring, kreativitet og samspill i system som sørger for ønsket utvikling, jfr. samskapt styring.

Både som økonomisjef og rådmann har hun solid erfaring med å koble ulike styrings- og utviklingsprosesser sammen på en helhetlig og systematisk måte. Hun har god erfaring med å utvikle styringsdokumenter til strategisk kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og omgjøre budsjettprosessen til en felles læringsprosess. Dette muliggjør en bærekraftig utvikling.

Gro Anita deler gjerne innsikt i hvordan grundige analyser, bred involvering og systematisk utvikling av organisasjonens endringskapasitet er kritisk for at mål, strategier og gevinster realiseres i praksis. Endringsprosesser basert på analyser og samskaping er hennes spesialitet.

Eivind Galtvik

Eivind Galtvik

Foredragsholder
Eivind GaltvikEivind Galtvik

Eivind Galtvik

Foredragsholder

Eivind Galtvik har lang og bred erfaring som leder innenfor kommunal forvaltning. Han har vært rektor på to ulike skoler, til sammen 12 år, og har åtte års erfaring som kommunalsjef for Kultur og Oppvekst.

Faglig har Eivind god kompetanse på budsjettarbeid, både gjennom tiden som rektor og kommunalsjef. I de åtte årene som kommunalsjef innen det største tjenesteområdet var han sentral i budsjettprosessen for kommunen. Helhetlig budsjettering har vært sentral i dette arbeidet. I slike prosesser er det viktig med god og brei forankring i organisasjonen. Eivind har god erfaring med å lede slike prosesser og bruker ulike prosessverktøy for å få fram et bredt kunnskapsgrunnlag. I det kontinuerlige forbedringsarbeidet var budsjettprosessen en viktig del av det å lage et solid grunnlag for god styring og ledelse. Dette arbeidet var med å sikre en bærekraftig utvikling i tråd med virksomhetens behov og ambisjon.

I prosessen med et budsjettarbeid blir det gjort risikovurderinger både knyttet til inntekter og utgifter, på kort, mellomlang og lang sikt. Eivind har erfaring med at slike prosesser er med å sikre forankringen i hele organisasjonen. Gjennom dette arbeidet legges det opp til at alle i større grad forstår budsjettforutsetningene som ligger til grunn for drifta.

Charlotte Byberg

Charlotte Byberg

Foredragsholder
Charlotte BybergCharlotte Byberg

Charlotte Byberg

Foredragsholder

Charlotte er konsulent i Karabin og spesialiserer seg innen fagfeltet organisasjon, mennesker og endringsledelse. Hun har bakgrunn innen juss, ledelse, sosiologi og endringsledelse. Hun har tidligere erfaring som rådgiver i Smartbyavdelingen i Stavanger, og er spesielt interessert i grensesnittet mellom innbyggermedvirkning, samskaping, forskning og kravene som stilles offentlige institusjoner i møtet med de store samfunnsutfordringene.

Charlotte har også verdifull erfaring med forankringsarbeid fra sin tid som prosjektleder i kommunen. Hun forstår betydningen av å sette læring, kreativitet og samspill i system for å oppnå ønsket utvikling.  Inger har aktivt deltatt i å fasilitere slike prosesser og har omfattende kjennskap til ulike verktøy og metoder for å involvere og engasjere deltakerne. Hennes erfaring og kompetanse gjør henne til en dyktig fasilitator som kan sikre effektiv forankring av prosjekter og oppnåelse av felles mål.

Erik Nerheim

Erik Nerheim

Foredragsholder
Erik NerheimErik Nerheim

Erik Nerheim

Foredragsholder

Erik er Senior Manager i Karabin med en mastergrad i økonomi og administrasjon. Han er en erfaren endringsleder med et sterkt engasjement for prosessforbedring, samskaping og gevinstrealisering.

Erik har solid erfaring med å koble ulike styrings- og utviklingsprosesser sammen på en helhetlig måte, både fra hans tid som økonomisjef og driftssjef i offentlig sektor. Han har god erfaring med å utvikle styringsdokumenter til strategisk kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og omgjøre budsjettprosessen til en felles læringsprosess. Dette muliggjør en bærekraftig utvikling i tråd med virksomhetens behov og ambisjon.

Erik har en unik evne til å undervise på en engasjerende måte, og deler gjerne innsikt i hvordan grundige analyser, bred involvering og systematisk utvikling av organisasjonens endringskapasitet er kritisk for at mål, strategier og gevinster realiseres i praksis. Å knytte strategiske samarbeidspartnere og lede sammensatte team mot felles mål er hans spesialitet.

Inger Dybå Nedal

Inger Dybå Nedal

Foredragsholder
Inger Dybå NedalInger Dybå Nedal

Inger Dybå Nedal

Foredragsholder

Inger er Senior Manager i Karabin med spesialisering i helsetjenester og utvikling. Hun har omfattende ledererfaring fra offentlig sektor og en unik kompetanse som sykepleier med masterløp og videreutdanninger innen ledelse, prosjektledelse og tjenesteutvikling. Hennes bakgrunn har gitt Inger dyp innsikt i alle deler av helsetjenesten, nasjonale føringer, politiske vedtak og har utstrakt erfaring med personal, budsjett, gevinstprosesser og endringsledelse.

Inger har god kompetanse på budsjettarbeid, både fra tiden som avdelingsleder for kommunale helsetjenester og som program- og prosjektleder for portefølje i et IKS. Helhetlig budsjettering og fokus på kontinuerlig forbedring har vært sentralt for Inger gjennom hennes lederroller, og har vært en sentral faktor for å sikre ansvarlig og vellykket økonomisk forvaltning. Inger har god erfaring med å lede og formidle slike prosesser og bruker ulike prosessverktøy for å få frem et bredt kunnskapsgrunnlag. Hun er en dyktig formidler av komplekse konsepter, og har blant annet undervist masterstudenter innen tjenesteinnovasjon, hatt ansvar for opplæring av personell, kommunikasjon og håndtering av eksterne interessenter.

I prosessen med et budsjettarbeid blir det gjort risikovurderinger både knyttet til inntekter og utgifter, på kort, mellomlang og lang sikt. Inger har erfaring med at slike prosesser er med å sikre forankringen i hele organisasjonen. Gjennom dette arbeidet legges det opp til at alle i større grad forstår budsjettforutsetningene som ligger til grunn for driften.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3

27
Sep
 
2023
 
kl.
08:30
-
15:30
27
Sep
 - 
27
Sep
 
2023
 
kl.
08:30
-
15:30
Molde Scandic Alexandra
Molde Scandic Alexandra
Digitalt kurs
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3
27
Sep
 
2023
 
kl.
08:30
-
15:30
27
Sep
 - 
27
Sep
 
2023
 
kl.
08:30
-
15:30