Bemanning- og oppgavefordeling- de praktiske verktøyene, del 1 - 5

På dette kurset i bemanningsledelse vil du få en innføring av modell for bærekraftig bemanningsledelse og oppgavefordeling som kjennetegnes ved at du som ledere og nøkkelpersonell dyktiggjøres i de ulike verktøyene, og at relevante tema blir gjort konkrete og anvendbare.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Bemanning- og oppgavefordeling- de praktiske verktøyene, del 1 - 5Logo for KS Agenda

Utfordringen med å sikre tilstrekkelig finansiering og tilgang på helsepersonell har lenge blitt beskrevet som en av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Det er verken bærekraftig eller ønskelig å løse de fremtidige utfordringene gjennom økte ressurser og flere ansatte. Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. For arbeidsgiver vil det være behov for å ha verktøy for å kontinuerlig kunne vurdere behov for personell, både omfang og kompetanse, opp imot brukerbehovet. Det handler om å sørge for jevn tjenestekvalitet i et bærekraftig perspektiv, som samtidig frigjør lederens tid til å kunne drive endringsledelse.

For arbeidsgiver vil det være behov for å ha verktøy for å kontinuerlig kunne vurdere behov for personell, både omfang og kompetanse, opp imot brukerbehovet. Det handler om å sørge for jevn tjenestekvalitet i et bærekraftig perspektiv, som samtidig frigjør lederens tid til å kunne drive endringsledelse.

Det bør velges et sett indikatorer for å følge opp gevinstene i prosessen. Dette kan omhandle turnover, bruk av vikarer, andel heltid, gjennomsnittlig stillingsstørrelse, antall opplæringsvakter, sykefravær, økt tjenestekvalitet og attraktivitet som arbeidsgiver. Kontinuitet i tjenesteproduksjonen bidrar også til at brukerne vil kunne ha mer stabile relasjoner til medarbeiderne. Dette vil gi et godt grunnlag for jevnere og god kvalitet i behandlingen og oppfølging av den enkelte.  Medarbeiderne gis en mulighet til å ha en stabil inntekt og økonomisk trygghet, som igjen kan føre til en bedre livskvalitet for den enkelte.

På kurset vil vi ha fokus på hvorfor må vi gjøre dette, hva er det vi skal gjøre og hvordan. Vi jobber anerkjennende og styrkebasert for å skape mestringsopplevelser underveis gjennom å utfordre på aktivt mellom arbeid og bistå med veiledning mellom samlingene. Dybdetematikk vil være:  

 • Ståsted og evaluering av egen virksomhet
 • Behovsanalyse hos egen virksomhet
 • Bemanning- og kompetanseplan
 • Arbeidsplan
 • Evaluering og oppsummering

Målgruppen for kurset

Ledere på alle nivåer innen helse og omsorg, nøkkelpersonell som jobber med arbeidstidsordninger og kompetanseutvikling.
Det er hensiktsmessig at flere fra samme kommune melder seg på.

Kursdatoer

 • Del 1 - 17.-18. oktober
 • Del 2 - 22. november
 • Del 3 - 13.desember
 • Del 4 - 7. februar
 • Del 5 - 14. mars

Deltakeravgift

 • Del 1 - kr. 8 500
 • Del 2 - kr. 5 500
 • Del 3 - kr. 5 500
 • Del 4 - kr. 5 990
 • Del 5 - kr. 5 990

Alle deler er mva fritt

Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursdagene.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene, både individuelt og i gruppe. Det har vi god erfaring med som nyttig for best mulig utbytte av kurset og opplevd effekt i egen arbeidshverdag, samtidig som du kan fordype din forståelse og anvendelse av kursets innhold

Lederveiledningen er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Samling 1. Ståsted og evaluering

·        Kommunens samfunnsoppdrag: Hvordan ser fremtidsbildet ut i deltakerkommunene?  

·        Mål og rammer for arbeidet vi skal gjøre sammen

·        Introduksjon til prosessmodell for bemanning- og oppgavefordeling

·        Dagens praksis i deltakerkommunene evalueres

·        Vurdering av gevinst og evalueringspunkter

·        Innføring i hvordan gjennomføre oppgave- og døgnrytmekartlegging- øve

·        Læring, utvikling og psykologisk trygghet- en modenhetsanalyse

·        Mestringsorientert ledelse- hvorfor er det viktig og hva skal til?

·        Planlegging av mellomarbeidet i egen kommune

Mellomarbeid: Ferdigstille oppgaver i denne samlingen. Planleggearbeidet i behovsanalysen. Forankring i egen virksomhet/avdeling mellom samlingene.

Samling 2. Behovsanalyse

·        Erfaringer fra mellomarbeid og tilbakeblikk fra forrige samling

·        Gjennomføring av oppgave- og døgnrytmekartlegging

·        Oversikt over hvilken kompetanse som brukes til hvilke oppgaver

·        Ansattes ønsker og behov kartlegges

Mellomarbeid: Gjennomføre behovskartlegging for brukerne og medarbeidernes ønsker og behov.   Forankring i egen virksomhet/avdeling mellom samlingene.

Samling 3. Bemanning- og kompetanseplan

·        Erfaringer fra mellomarbeid og tilbakeblikk fra forrige samling

·        Oppgavedeling vurderesut i fra bruker-, medarbeider- og arbeidsgivers behov

·        Den trygge vakta- hva skal til?

·        Utarbeide nye bemanningsplaner som skal svare ut behovet

·        Nye behov for kompetanse kartlegges- til hvilken tid og i hvilket omfang

·        Rollebeskrivelser og rolleutøvelse

Mellomarbeid: Ferdigstille bemanningsplaner og rollebeskrivelser. Forankring i egen virksomhet/avdeling mellom samlingene.

Samling 4. Arbeidsplan

·        Vurdere hvilken type arbeidsplan som vil være mest hensiktsmessig basert på behovet og bemanningsplanen som ble utarbeidet

·        Enes om best egnede turnus

·        Lov og avtaleverk

Mellomarbeid: Ferdigstille verktøy så langt i prosessen. Klargjøre til siste samling. Forankring i egen virksomhet/avdeling mellom samlingene.

Samling 5. Evaluering ogoppsummering

·        Erfaringer fra mellomarbeid og tilbakeblikk fra forrige samling

·        Utvelgelse av evalueringspunkter

·        Forberede evaluering av den nye arbeidstidsordningen

·        Hvorfor må vi gjøre ting likt?

·        Gevinstoppfølgingen fastsettes

·        Forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen planlegges

·        Refleksjon over egen kompetanse i bemanningsledelse og egen evne til å fasilitere modellen

Etterarbeid: Sluttføre oppgaver gjennomgått i samlingene. Forankring i egen virksomhet/avdeling. Vurdere og kartlegge egen kompetanse i bemanningsledelse.

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Ole Martin Minsås

Ole Martin Minsås

Foredragsholder
Ole Martin MinsåsOle Martin Minsås

Ole Martin Minsås

Foredragsholder

Ole Martin er en erfaren seniorrådgiver fra KS Konsulent, med en mangfoldig faglig bakgrunn som ergoterapeut og en mastergrad i innovasjon og endringsledelse fra NTNU.

Ole Martin har arbeidet i spesialisthelsetjenesten, privat sektor og i ulike kommunale lederstillinger. Blant hans fremtredende prosjekter var hans rolle som prosjektleder for heltidskultursatsningen i Sandefjord kommune, hvor han oppnådde suksess ved å ha stort fokus på å forankre prosessen blant både folkevalgte og administrasjonen. Han har også vært innleid prosjektleder av kommuner som skal profesjonalisere heltidskultursatsingen sin.


Ole Martins ekspertise ligger innen organisasjonsutvikling og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene, med spesiell interesse for riktig ressursutnyttelse og bemanningsledelse. Han har delt sin kunnskap gjennom et stort antall kurs og foredrag, og har vært hovedforedragsholder i et nettverk for innovativ bemanningsledelse som inkluderte 30 kommuner og over 160 deltakere.

Han har også bred erfaring fra ulike prosjekter og omstillingsprosesser innen helse- og omsorgssektoren, og har vært aktiv i flere kommunale initiativer for å forbedre tjenestekvaliteten og effektiviteten. Med en imponerende liste over prosjekter og roller, har han demonstrert evnen til å lede og drive frem endringer som er avgjørende for å møte utfordringene i dagens helse- og omsorgssektor.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Bemanning- og oppgavefordeling- de praktiske verktøyene, del 1 - 5

17
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00
17
Oct
 - 
18
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Bemanning- og oppgavefordeling- de praktiske verktøyene, del 1 - 5
Arbeidsgiver
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Bemanning- og oppgavefordeling- de praktiske verktøyene, del 1 - 5
17
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00
17
Oct
 - 
18
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00