Å lede mellomledere, del 1-3

Mellomlederrollen er ofte omtalt som den mest krevende av alle lederroller. Som leder for mellomledere skal du ivareta medarbeidere som står i daglige dilemma mellom konkurrerende forventinger. Som leder av mellomledere har du gjerne også en ledergruppe å ivareta og behov for kompetanse i å utvikle felles og individuelt lederskap.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Å lede mellomledere, del 1-3Logo for KS Agenda

Formålet er at du som leder får mer kunnskap om hvordan utvikle robuste ledere og en effektiv ledergruppe. Sammen jobber vi med konkrete tilnærminger til hvordan regi, form og innhold på ledermøter kan bidra til effektivitet. Vi trener på konkrete verktøy for å mobilisere mangfoldet og bygge trygge relasjoner i gruppen.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres fysisk og digitalt. Første og tredje samling er fysisk, mens andre samling er digital.

Vi jobber kunnskapsbasert, og vil blant annet trekke veksler på forskning knyttet til utvikling av lærende kulturer preget av høy motivasjon og mestringstro. Mye av denne forskningen ligger også til grunn for KS utviklingsverktøy 10-faktor, og metodene vi bruker og arbeidet vi gjør i prosessen vil enkelt kunne nyttiggjøres i 10-faktorarbeidet og andre ledelsesprosesser.

I vår formidling av fagstoffet legger vi vekt på å presentere det praksisnært og i deltakernes kontekst. Vi legger stor vekt på å engasjere hver enkelt deltaker til refleksjon og erfaringsdeling, slik at vi skaper gode forutsetninger for personlig utvikling og felles læring. Vi er opptatt av å skape tillit og god dynamikk i utviklingsprogrammet gjennom anerkjennende prosessledelse. Det legges til rette for individuell veiledning mellom samlingene.

Personlig lederutvikling

Det grunnleggende fokus vil være på helhetlig og mestringsorientert ledelse som utgangspunkt for personlig lederutvikling, og arbeid med mestringsklima som utgangspunkt for samhandling i ledergruppa. Vi baserer vårt utviklingsprogram på Henning Bang og Thomas Midelfarts rammeverk for effektive ledergrupper i kombinasjon med KSKs helhetlige modell for lederutvikling og vår erfaring fra kommunal sektor.

En av forutsetningene Bang og Midelfart påpeker er at effektive ledergrupper klarer å utnytte mangfoldet blant medlemmene og de relasjonelle tilstandene i gruppen. Det dreier seg om å se og nytte deltakernes kompetanse, deres styrker og talenter både faglig og personlig/relasjonelt, og henger nøye sammen med god mestringsledelse og et godt mestringsklima. Lagånd og fellesskapsfølelse skapes gjennom trygge relasjonelle tilstander. For å lede ledere trenger du kompetanse om relasjoner, kommunikasjon, endringsledelse og prosessledelse. Samlingsrekken vil bidra til dette, samtidig som du vil trene mellom samlingene i egen hverdag.

Lederutvikling med KSK: Modell for lederutvikling

KSK har over tid utviklet en modell for lederutvikling som bygger på anerkjente og veldokumenterte studier om hva som kjennetegner godt lederskap. Ledelsesforskning og ledelsesteorier viser at ledelse er en kompleks aktivitet der ingen enkeltteorier kan fange inn alle dimensjoner, men der noen teorier likevel står sterkere. Denne kunnskapen, sammen med vår unike erfaring fra kommunesektoren, har vi anvendt i utvikling av vår modell for lederutvikling. Modellen fanger opp ulike nivåer av ledelse og som rammeverk for lederutvikling ivaretar den kompleksiteten i kommunalt lederskap.

Vår helhetlige modell for ledelse er vårt rammeverk for lederutvikling. Denne modellen legges til grunn for samlingsrekken sammen med annen relevant teori og vår brede erfaring fra arbeid med ledelse i kommunal sektor.

Hvilken effekt bidrar det til?

Vellykket lederutvikling påvirker hverdagspraksis og bidrar til bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester og bedre resultater for organisasjonen. Det er når medarbeidere og brukere merker forskjeller at vi virkelig kan snakke om at lederutvikling virker. Vi vet at prosesser og utviklingsløp som er godt forankret hos målgruppen gir best effekt. Forankring og forventningsavklaring er derfor et viktig område for oss innledningsvis i alle utviklingsløp.


Lederutvikling med KSK kjennetegnes ved at dere som ledere dyktiggjøres i ulike tilnærminger til ledelse, og at relevante tema blir gjort konkrete og anvendbare. Vi jobber anerkjennende og styrkebasert med fokus på å skape mestringsopplevelser underveis gjennom å utfordre på aktivt mellomarbeid og bistå med veiledning underveis i prosessen.

Målgruppe

Ledere som leder andre ledere, og som ønsker å jobbe med egen utvikling

Kursdatoer

Del 1 - fysisk: Oslo

 • 05. september kl. 10-16
 • 06. september kl. 09-15

Del 2 - digital:

 • 10. oktober kl. 09-15

Del 3 - fysisk: Oslo

 • 07. november kl. 10-16
 • 08. november kl. 09-15

Deltakeravgift

Kurs del 1: Kr. 7 500,- (mva fritt)

Kurs del 2: Kr. 4 990,- (mva fritt)

Kurs del 3: Kr. 7 500,- (mva fritt)

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Samling 1

Forutsetninger for å bygge en effektiv ledergruppe

 • Mål og rammer for lederutviklingsprogrammet – forventningsavklaring
 • Hva er spesielt med å lede ledere?
 • Hvordan kan vi gjøre en ståstedsanalyse for egen ledergruppe?
 • Hva kjennetegner ledergruppene som lykkes?
 • Arbeid med ledergruppens formål – hva skal vi oppnå sammen?
 • Ledergruppens sammensetning – mestringsklimaets og mangfold i gruppen
 • Oppstart av individuelt mellomarbeid. Meg som leder og meg som leder av ledere.

Å lede prosesser i egen ledergruppe

 • Videre arbeid med forutsetninger for en effektive ledergrupper
 • Hva ligger i å skape felles forståelse for ledergruppens formål og felles oppdrag?
 • Roller og oppgaver i ledergrupper
 • Videreføring av individuelt mellomarbeid.

Mellomarbeid og individuell veiledning.

Samling 2

Å jobbe med utvikling av relasjoner

 • Relasjoner og kultur i effektive ledergrupper
 • Hvordan jobbe med utvikling av relasjonen i ledergruppa?
 • Videreføring av individuelt mellomarbeid.

Mellomarbeid og individuell veiledning.

Samling 3

Kontinuerlig forbedring i ledergruppen

 • Erfaringsdeling fra mellomarbeidet.
 • Hvordan bygge kultur for læring mellom lederkolleger?
 • Hva kjennetegner lærende organisasjoner?
 • Videreføring av individuelt mellomarbeid.

Endringsorientering i ledergruppen

 • Erfaringsdeling fra mellomarbeidet.
 • Hvordan forholder vi oss til omgivelsene?
 • Hvilke verktøy kan vi bruke for å jobbe med endringskultur i ledergruppen?
 • Hva har dette lederutviklingsprogrammet ført til?

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Å lede mellomledere, del 1-3

5
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
16:00
5
Sep
 - 
6
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
16:00
Fysisk og digitalt kurs
Fysisk og digitalt kurs
Digitalt kurs
Å lede mellomledere, del 1-3
Arbeidsgiver
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Å lede mellomledere, del 1-3
5
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
16:00
5
Sep
 - 
6
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
16:00