Å ha ansvar for kvaliteten på kommunale tjenester – hvordan utvikle et helhetlig og medarbeiderdrevet kvalitetssystem?

Dette er et kvalitetsutviklingsprogram for deg som ønsker å utvikle et medarbeiderdrevet og helhetlig kvalitetssystem, samt ivareta kravet til forsvarlighet og kvalitet på kjerneoppgavene.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Å ha ansvar for kvaliteten på kommunale tjenester – hvordan utvikle et helhetlig og medarbeiderdrevet kvalitetssystem?Logo for KS Agenda

Formål med kurset

Vi finner løsninger for hvordan utarbeide og utvikle et medarbeiderdrevet og helhetlig kvalitetssystem og ivareta kravet til forsvarlighet og kvalitet på kjerneoppgavene.  KS-konsulent vil løfte fram aktuell og relevant tematikk, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne. 

Målgruppe for kurset

Ledere i oppvekst og helse og omsorg. Rådgivere med ansvar for arbeidet med å utvikle tjenestekvaliteten. Det kan være hensiktsmessig at flere fra samme kommune melder seg på.

Datoer for kursrekka

 • Samling 1: 1.-2.november kl. 10:00-15:30 dag 1, kl. 09:00-14:30 dag 2 (2 dager, fysisk i Oslo)
 • Samling 2: 17.november kl. 09:00-14:00 (1 dag, digital)
 • Samling 3: 11.-12.desember kl. 10:00-15:30 dag 1, kl. 09:00-14:30 dag 2 (2 dager, fysisk i Oslo)

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 7 500,- på todagerssamling og kr. 4 990,- på endagssamling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

Kursinnhold

Hva skal til for at ledere og medarbeidere i kommunal sektor skal kunnesove godt om natten? 

Hver dag jobber ansatte i kommunene for å sikre at barn, elever, brukere og pasienter skal få riktige og gode tilbud. Har du kontroll på at elevene får den spesialundervisningen de har rett på? Har du kontroll på at pasientene i hjemmetjenesten får den oppfølgingen de har behov for? 

Har du systemer som fanger dette opp? Følger prosedyrer og saksbehandling forvaltningsloven? 

NRK avslører at 1,3 millioner timer til spesialundervisning ikke ble gjennomført i skoleåret 2021/22. Var noen av disse i din kommune? NRK avslører hjemmeboende med demens som ikke fikk tilstrekkelig med mat. Kunne dette vært i din kommune? 

Hva skal til for at politikere og administrasjon fortsatt har tillit i samfunnet til å kunne ivareta oppgavene? Innføring av et helhetlig og medarbeiderdrevet kvalitetssystem er et sentralt virkemiddel for at lederne kan ha kontroll på kjerneoppgavene.  

Hvilken effekt bidrar vi til  

Vellykket kvalitetsledelse påvirker hverdagspraksis og bidrar til bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester og bedre resultater for organisasjonen.  Det er når medarbeidere og brukere merker forskjeller at vi virkelig kan snakke om at kvalitetsutvikling virker.  Vi vet at prosesser og utviklingsløp som er godt forankret hos målgruppen gir best effekt. Forankring og forventningsavklaring er derfor et viktig område i alle utviklingsløp.  

Kvalitetsutvikling med KS-Konsulent kjennetegnes ved at dere som ledere og rådgivere dyktiggjøres i ulike tilnærminger til rollen, og at relevante tema blir gjort konkrete og anvendbare.  Vi jobber anerkjennende og styrkebasert med fokus på å skape mestringsopplevelser underveis, gjennom å utfordre på aktivt mellomarbeid og bistå med veiledning mellom samlingene.  

Arbeidsform i samlingene

Vi jobber kunnskapsbasert, og vil blant annet trekke veksler på forskning knyttet til utvikling av lærende kulturer preget av høy motivasjon og mestringstro. I vår formidling av fagstoffet legger vi vekt på å presentere det praksisnært og i deltakernes kontekst. Vi legger stor vekt på å engasjere hver enkelt deltaker til refleksjon og erfaringsdeling, slik at vi skaper gode forutsetninger for utvikling og felles læring. Vi er opptatt av å skape tillit og god dynamikk i utviklingsprogrammet gjennom anerkjennende prosessledelse. Det er lagt inn en digital veiledning for å følge opp kursdeltakernes utvikling av kvalitetsarbeidet i egen kommune.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

SAMLING 1: Status og utviklingsområder

Kl. 10:00-15:30 dag 1

Kl. 09:00-14:30 dag 2

 • Kommunens samfunnsoppdrag: Hvordan ser fremtidsbildet ut i deltakerkommunene?  
 • Mål og rammer for kvalitetsutviklingsprogrammet- forventningsavklaring
 • God kvalitet er jevn kvalitet- hva skal til?
 • Kommuneloven § 25-1 om internkontroll i kommunen  
 • Hva vet vi om dagens praksis og hva trenger vi å vite mer om – hvem kan bidra med dypere innsikt i utfordringsbildet?
 • Dagens standard- hvordan er det nå og står det seg i lys av fremtidsbildet?
 • Hvordan måle kvalitet?
 • Læring i grupper og psykologisk trygghet
 • Medarbeiderdrevet kvalitetssystem- hva skal til?
 • Prosesser i utvikling av kvalitetsarbeidet
 • Når kvaliteten går ned- koster det noe da – og hvem betaler?
 • Gjennomgang av modenhetsanalyse av kvalitetsarbeidet hos oss
 • Sjekkliste for innføring av et helhetlig kvalitetssystem  
 • Planlegging av mellomarbeidet i egen kommune

Mellomarbeid:

 • Hvordan oppleves våre tjenester i dag? Innhente innsikt
 • Hvilke arbeidsprosesser må vi skriftliggjøre?
 • Medarbeiderdrevet læring – hva er bra og hvorfor? Hva kunne vært bedre og hvordan?

SAMLING 2: Oppfølging og veiledning av mellomarbeidet

Kl 9:00-11.30 : Bearbeide og analysere innsikt

Kl 12.30- 14.00: Struktur og organisering av kvalitetsarbeidet og -systemet

SAMLING 3: Læring og endring av praksis gir kontinuerlig forbedring- arbeid med eget kvalitetssystem

Kl. 10:00-15:30 dag 1

Kl. 09:00-14:30 dag 2

 • Hvordan omsette innsikt og analyser til bruk i innføring av et helhetlig kvalitetssystem
 • Hva skal til for at ny praksis ivaretar kontinuitet, kapasitet og kompetanse?
 • Når kvaliteten ikke er avhengig av hvem som kommer på jobb  
 • Intern revisjon  
 • Introduksjon av tjenestedesign som metode for forbedring    
 • Hvordan følge med på kvaliteten i det daglige arbeidet?  
 • Kvalitetshåndboken; fortellingen om hvordan vi jobber med kvalitet hos oss
 • Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet – lederens sikkerhetsnett  
 • Hva trengs av samhandlingsformer, møtearenaer og evaluering for å sikre kontinuerlig forbedring?  
 • Hva er grunnlaget for utvikling og endring? Har vi en kultur for forbedring?
 • Hva har vi lært og innenfor hvilke områder trenger vi å utvikle oss videre?

Anbefalt etterarbeid

 • Teste ut ledelsens gjennomgåelse i egen enhet, innhente tilbakemeldinger  
 • Handlingsplan fra gjennomgåelsen

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder
Kjetil Andreas HansenKjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder

Kjetil Andreas Hansen jobber med organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosessveiledning. Han har lang erfaring som leder i kommunal sektor og er opptatt av helhet og sammenheng i tjenesteutvikling. Kjetil har hovedfag i spesialpedagogikk og er sertifisert i NEO-PI-3.

Med lang erfaring fra PP-tjenesten bistår han kommuner med analyse og kvalitetsutviklende tiltak knyttet til barn og unges rettigheter innenfor barnehage og skole. Videre er han opptatt av tverrfaglig samarbeid innenfor hjelpeapparatene for barn og unge og sammenhengene i oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kjetil har lang erfaring som kurs- og foredragsholder og er god på å skape en trygg og utviklende atmosfære på sine kurs.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Å ha ansvar for kvaliteten på kommunale tjenester – hvordan utvikle et helhetlig og medarbeiderdrevet kvalitetssystem?

1
Nov
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:30
1
Nov
 - 
2
Nov
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:30
Nationaltheatret konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Nationaltheatret konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Digitalt kurs
Å ha ansvar for kvaliteten på kommunale tjenester – hvordan utvikle et helhetlig og medarbeiderdrevet kvalitetssystem?
Strategi og ledelse
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Å ha ansvar for kvaliteten på kommunale tjenester – hvordan utvikle et helhetlig og medarbeiderdrevet kvalitetssystem?
1
Nov
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:30
1
Nov
 - 
2
Nov
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:30