Hvordan kan mestrings- og tillitsbasert tildeling utsette behov for tjenester, del 1 - 5

Kommunal sektor er i strekk – vi trenger å møte utfordringene på nye måter, en del av løsningen handler om inngangen til de kommunale tjenestene. Utvikling av en helhetlig og mestringsorientert tildelingsfunksjon er ett sentralt virkemiddel for å møte de demografiske utfordringene og en viktig premiss for å lykkes med tillitsreformen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Hvordan kan mestrings- og tillitsbasert tildeling utsette behov for tjenester, del 1 - 5Logo for KS Agenda

Formål med kurset

KSK inviterer i samarbeid med KS-Agenda til samlingsrekke for utvikling av en helhetlig og mestringsorientert tildelingsfunksjon.  Samlingene legges opp til å ha inspirasjonsforedrag og arbeidsøkter knyttet til aktuelle tema.  

Forventningen til kommunene øker samtidig med at kapasiteten er under press.  Kompleksiteten øker og med det kravet til samhandling mellom forskjellige profesjonelle aktører, men også med andre, ikke minst brukere og deres pårørende.  

Vår tilnærming i utvikling av tildelingsfunksjonen er; «hvordan kan vi møte innbyggerne mestringsorientert og tillitsbasert slik at vi skaper trygghet hos innbygger, pårørende, medarbeidere og beslutningstakere til å endre behovet for kommunale tjenester?»  

Inngangen til de kommunale tjenestene er avgjørende for det videre pasient- eller brukerforløpet.  

I hvilken grad man evner å skape tillit, mobilisere innbyggerens ressurser og nettverk slik at innbyggeren opplever trygghet påvirker livskvaliteten. Kompetansen kommune viser I" i det første møtet” vil legge premisser for det videre forløp.

Den interne samhandlingen, identifisering av nettverk og inkludering av frivillige evnt andre aktører, hvor smidig vi klarer å gjøre avklaringer og sørge for rett tiltak, tilbud eller tjeneste på rett plass til rett tid er avgjørende for innbyggerens opplevelse av trygghet og innbyggerens tillit til de kommunale tjenestene. Det handler om å samskape morgendagens lokalsamfunn hvor helse- og omsorgstjenester er en del av, men ikke løsningen på det gode liv.

Målgruppe  

Ledere og rådgivere/saksbehandlere med ansvar for tildeling av tjenester, og/eller koordinerende enhet. Kommunalsjef og virksomhetsledere innenfor helse, omsorg, velferd, oppvekst.

Vi anbefaler gjerne at flere fra samme kommune melder seg på. Vær dog obs på at vi ønsker at alle melder seg på indivuduelt og personlig

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1: 22. januar - Fysisk (Oslo)
 • Del 2: 12. april - Digital
 • Del 3: 6. mai- Fysisk (Oslo)
 • Del 4: 19. juni - Digitalt
 • Del 5: 26. august - Fysisk (Oslo)

Det blir mellomarbeid i egen kommune mellom samlingene.

Deltakeravgift

Pris:  Kr. 5 500,- (mva fritt) per kursdel

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time.

Det er også mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling.

Innhold og tematikk i samlingsrekken

Gjennom samlingsrekken vil KSK tilrettelegge for gode prosesser der vi sammen kommer fram til «beste praksis» for den aktuelle kommune. Vi finner løsninger for hvordan man kan jobbe personsentrert og helhetlig i tildelingsprosessen, mobilisere nettverk og ivareta kravet til forsvarlighet og kvalitet i tjenestene.  KSK vil løfte fram aktuell og relevant tematikk, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

SAMLING 1: Tildelingspraksis i den nye tiden.

Fysisk samling

Rammeprogram: Kl. 09.00 - 15.00

Formål: avklare forventninger til samlingsrekken. Skape felles forståelse for dagens situasjon.  

 • Presentasjon av deltakerne, prosesslederne og forventningsavklaring
 • Mestringsorientert og tillitsbasert tildeling av tjenester; hvordan ser fremtidsbildet ut i deltakerkommunene? Hva er drømmebildet?
 • Sett i lys av drømmen; Hvordan fungerer dagens tildelingspraksis i vår kommune? Hva fungerer bra og hva trenger vi å forbedre?  
 • Tildelte tjenester som kostnadsdrivere – samhandling i organisasjonen
 • Hva vet vi om dagens praksis og hva trenger vi å vite mer om – hvem kan bidra med dypere innsikt i utfordringsbildet?
 • Planlegging av mellomarbeid i egen kommune

Mellomarbeid:

 • Hvordan oppleves vår tildelingspraksis i dag.  
 • Hvordan fungerer rutinene i praksis? Innhente kvalitativ og kvantitativ innsikt.
 • Dokumentgjennomgang av aktuelle dokumenter

SAMLING 2: Dagens praksis i framtiden –står den seg?

Digital samling

Rammeprogram: kl. 09.00- 14.00

Formål: bearbeide og analysere innsikt og definere konkrete utviklings- og forbedringsområder.  

 • Analyse av innsikt – tilbakemelding fra kommunen. Vi gir hverandre innspill.
 • Hvordan kan vi tolke innsikten vi har samlet – hva sier den oss?
 • Vi er en del av en helhet og kan ikke skape endring alene. Hvordan skape felles forståelse i egen organisasjon og kommunen om behov for endring? Hvordan endrer vi oss sammen?
 • Hvordan kan vi samskape det nye?
 • Hvordan kan tidlig innsats og digital omsorg bidra til å utsette og redusere tjenestens inngripen i innbyggernes liv  
 • Identifisere konkrete utviklings- og forbedringsområder i den enkelte kommune

Mellomarbeid:

 • Innhente ideer til flere utviklings- og forbedringsområder, gjennomføre tilbakemeldingsrunder og idemyldring i egen kommune

SAMLING 3: Hvordan kan vi utvikle vår nye tildelingsfunksjon i et tillitsbasert og mestringsorientert perspektiv?

Fysisk samling

Rammeprogram: Kl. 09.00 - 15.00

Formål: omsette innsikt og analyse til ideer og muligheter for iverksettelse av ny tildelingsfunksjon og nye samhandlingsformer. Etablere felles forståelse for hvordan ny praksis kan se ut.  

 • Tillit og mestring som ledestjerner i møte med innbyggere – hvordan kan det se ut i praksis? Hva krever det av vår relasjonelle kompetanse og kapasitet?
 • Tildelingsfunksjonen- «fra bestiller til fasilitator?» Hvordan skaper vi menneskemøter som gir tillit og trygghet?  
 • Hvordan kan tillit i relasjoner og mestringstro påvirke morgendagens tjenestebehov
 • Gjennomgang av ideer til utviklings- og forbedringsområder. Utvikle konkrete ideer til endringer i praksis og aktuelle endringer i dagens rutiner og samhandlingsformer.  
 • Planlegge uttesting av ny praksis, inkludert aktuelle måleindikatorer. Hvordan skal vi vite at vi er på riktig vei?  
 • Beskrive nye samhandlingsformer.  

Mellomarbeid:

 • Test ut nye metoder og samhandlingsmønstre, innhente tilbakemeldinger  

SAMLING 4: Tildeling og koordinering av tjenester til mennesker med omfattende bistandsbehov

Digital samling

Rammeprogram: kl. 09.00- 14.00

Formål: videreutvikle og forbedre dagens praksis. Kompetanseutveksling om tildeling og koordinering.  

 • Evaluere erfaringer så langt i prosessen.  
 • Hva trengs av samhandlingsformer, møtearenaer og evaluering for å sikre kontinuerlig forbedring av tildelingsfunksjonen.  
 • Pårørende som ressurs
 • Tildelingsfunksjon som grunnlag for utvikling og endring. Hvordan sikre at endringsbehov registreres, rapporteres og fører til endring. På bruker og systemnivå.  

Mellomarbeid:

 • Test ut nye metoder og samhandlingsmønstre, innhente tilbakemeldinger  

SAMLING 5: Hva har vi lært i prosessen og hva skal vi jobbe videre med?

Fysisk samling

Rammeprogram: Kl. 09.00 - 15.00

Formål: felles forståelse for hvor prosessen har ført oss og hva vi skal jobbe videre med

 • Oppsummering – hva har vi lært i prosessen
 • Hvordan skal vi sikre kontinuerlig forbedring av vårt videre arbeid med mestringsorientert og tillitsbasert tildeling?
 • Hva skal til for å sikre læring i organisasjonen?
 • Veien videre – innenfor hvilke områder trenger vi å utvikle oss videre?
 • Panel. Vi vil her inviterer inn sentrale aktører som kan gi tilbakemelding på løsninger og veivalg

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder
Geir Johan HansenGeir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder

Geir Johan Hansen er en av nestorene i Norge når det gjelder utvikling og implementering av heltidskultur. Siden 2012 har Geir Johan jobbet med konkrete oppdrag relatert til tema heltidskultur og bemanningsledelse både i regionale satsninger og i enkeltkommuner. Han ledet 7 landsomfattende kommunale nettverk i KMD sin satsning «Saman om ein betre kommune» på samme tema, med utgangspunkt i en kobling mot sykefraværsutfordringer og kompetansemobilisering.

Høsten 2019 ledet han et utviklingsprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet der det ble utviklet en veileder for regionale aktører som bistår kommunene i sin satsning av Kvalitetsreformen «Leve Hele livet», der fokus fra rådgivers side har vært «helhet og sammenheng».

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Hvordan kan mestrings- og tillitsbasert tildeling utsette behov for tjenester, del 1 - 5

22
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
22
Jan
 - 
22
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Hvordan kan mestrings- og tillitsbasert tildeling utsette behov for tjenester, del 1 - 5
Arbeidsgiver
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Hvordan kan mestrings- og tillitsbasert tildeling utsette behov for tjenester, del 1 - 5
22
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
22
Jan
 - 
22
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00