Fremtidsrettet ledelse; kompetansemobilisering og jobbmotivasjon, del 1-2

Velkommen til et kurs som gir innsikt i tre sentrale nøkkelfaktorer for å utvikle en bærekraftig organisasjon kjennetegnet ved kompetansemobilisering. En organisasjon som er rustet til å håndtere utfordringsbildet vi står overfor ved; utøvd mestringsorientert lederskap, opplevd psykologisk trygghet og avklarede forventninger til egen rolle.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Fremtidsrettet ledelse; kompetansemobilisering og jobbmotivasjon, del 1-2Logo for KS Agenda

De største utfordringene vi står overfor i kommende år, er trolig ikke å rekruttere, men å legge til rette for å beholde og utvikle de menneskene vi alt har i organisasjonen.

Vi snakker om kompetansemobilisering – å ta ut potensiale i den enkelte arbeidstaker - å oppdage og bli utfordret til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at den enkelte både kan vise fleksibilitet i arbeidsoppgaver og arbeidsutføring, og samtidig oppleve høy grad av jobbmotivasjon, tilhørighet og bidra nyskaping.

En bieffekt av opplevd jobbmotivasjon og tilhørighet er nærvær og ansvarsfølelse for kvalitet på tjenestene som skal skapes.  Opplevd mestringsorientert ledelse, et arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet og klare forventninger til egen rolle, er sentrale nøkkelfaktorer for å skape en kompetansemobiliserende arbeidsplass. Opplevd kompetansemobilisering er blant annet knyttet tilstørre trivsel på jobb, høyere mestringstro og en sterkere følelse av å haverdi på jobb


Psykologisk trygghet handler om å skape et klima i teamet og organisasjonen, som fremmer den enkeltes stemme, engasjement, ansvarlighet og kreativitet, slik at man sammen klarer å se og skape gode løsninger. Det handler om å våge å si fra og stille spørsmål, komme med ideer og spørre om hjelp, uten å risikere at man blir dyttet ut av samspillet, «inngruppen» i teamet eller organisasjonen.

Psykologisk trygghet bidrar å avdekke feil og øke kvalitet på tjenestene som skal skapes. Opplevd psykologisk trygghet er en forutsetning at team og organisasjoner med komplekse oppgaver skal lykkes best mulig. Mestringsorientert lederskap fremmer kultur og klima for psykologisk trygghet, rolleklarhet og kompetansemobilisering.

Hvilke resultater kan man oppnå gjennom verktøy og metoder for psykologisk trygghet:

 1. Forbedret samarbeid: Skap et miljø der ansatte føler seg frie til å dele ideer og bidra aktivt til teamet, noe som kan føre til bedre problemløsning og innovasjon.
 2. Økt ansvarlighet: Psykologisk trygghet oppmuntrer til ansvarlig atferd, noe som kan skape et miljø der feil blir læringssjanser.
 3. Stimulering av kreativitet: Et trygt miljø gir rom for kreativitet, slik at ansatte tør å tenke utenfor boksen og presentere nye ideer.
 4. Effektiv problemløsning: Skap et miljø der konflikter kan håndteres konstruktivt, og hvor ansatte er villige til å finne felles løsninger.
 5. Økt medarbeiderengasjement: Et trygt arbeidsmiljø kan bidra til høyere medarbeiderengasjement, redusert turnover og økt produktivitet.

Kurset tar blant annet utgangpunkt i professor Amy Edmondsons forskning på psykologisk trygghet og hennes bok «The Fearless Organization» (2019), samt 10-FAKTOR en håndbok (Lai, Burkeland, Fletre og Løken, 2022).


Samlet sett kan dette kurset bidra til å skape en arbeidsplass der kompetansemobilsering blir et kulturtrekk – slik gjør videt her

Velkommen til et engasjerende, nyttig og aktivt kurs!

Kurset vektlegger en balanse mellom teoretisk påfyll, verktøy og metodersom kan tas rett ut i egen organisasjon. Det går over to dager, som gir deg muligheten til å prøve ut verktøyene og dele erfaringer med andre deltakere, og dermed øke at du har læringsutbytte og ikke bare vært med på en happening.


Målgruppen for kurset

Ledere, mellomledere på ulike nivå i kommuner og fylkeskommuner, samt HR og personalansvarlige.

Kursdatoer

 • Del 1 - 21. oktober
 • Del 2 - 20. november

Deltakeravgift

Kr. 5 500,- (mva fritt) per kurssamling

Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursdagene.

Ingelin Burkeland er en populær kursholder som har lang erfaring fra kommunal sektor. Hun er lektor med fagkompetanse innen ledelsespsykologi, jobbmotivasjon og mellomledelse. Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av håndboken om 10-FAKTOR.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene, både individuelt og i gruppe. Det har vi god erfaring med som nyttig for best mulig utbytte av kurset og opplevd effekt i egen arbeidshverdag.

Lederveiledningen er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Utolig lærerrikt kurs - kunnskapen ble satt inn i en større ramme.
Jeg har lært å våge mer, hvordan trygge de ansatte og hvordan gi gode tilbakemeldinger.

Program dag 1:

 • 09.30-10.00 Kaffe, rundstykker og registrering
 • 10.00-10.15 Velkommen, mål og forventningsavklaring
 • 10.15-11.15 Mobilisere, beholde, utvikle og samarbeide – hvorfor?
 • 11.15-11.30 Pause
 • 11.30-12.30 Kompetansemobilisering - hvordan?
 • 12.30-13.30 Lunsj
 • 13.30-14.30 Psykologisk trygghet – en forutsetning for å skape en fremtidsrettet og bærekraftig organisasjon
 • 14.30-15.00 Oppsummering og evaluering: Hva vil jeg jobbe med i mellomperioden?

Program dag 2:

 • 09.30-10.00 Kaffe, rundstykker og registrering
 • 10.00-10.15 Velkommen og kort tilbakeblikk på kursdag 1
 • 10.15-11.15 Hva har jeg lært så langt: Erfaringsdeling fra utprøving inkl. utfordringer og muligheter
 • 11.15-11.30 Pause
 • 11.30-12.30 Mestringsorientert lederskap i praksis
 • 12.30-13.30 Lunsj
 • 13.30-14.30 Rolleklarhet, rolleuklarhet og rollekonflikt
 • 14.30-15.00 Oppsummering og evaluering: Hva har jeg lært og hva er mitt neste steg?

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Fremtidsrettet ledelse; kompetansemobilisering og jobbmotivasjon, del 1-2

21
Oct
 
2024
 
kl.
09.30
-
15.00
21
Oct
 - 
21
Oct
 
2024
 
kl.
09.30
-
15.00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Fremtidsrettet ledelse; kompetansemobilisering og jobbmotivasjon, del 1-2
Strategi og ledelse
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Fremtidsrettet ledelse; kompetansemobilisering og jobbmotivasjon, del 1-2
21
Oct
 
2024
 
kl.
09.30
-
15.00
21
Oct
 - 
21
Oct
 
2024
 
kl.
09.30
-
15.00