Bli en nyskapende og attraktiv arbeidsgiver, del 1-2

Hvordan møte utviklingen med en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk? Hva skal til for å være attraktive i et krevende marked? Hvilke virkemidler kan vi ta i bruk? Denne kursrekken vil gi deg svar på akkurat dette! Kurset er lagt opp slik at du vil få konkrete tips og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Bli en nyskapende og attraktiv arbeidsgiver, del 1-2Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om kurset

KS og Kommunene erfarer nå et sterkt press i arbeidsmarkedet i forhold til attraktivitet, og med dette en sterkere konkurranse om medarbeidere enn noen gang. Omstilling i kommunal sektor er et vesentlig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsgiverpolitikken må støtte opp under dette.

Kurset vil ta i bruk KS sitt rammeverk for nyskapende arbeidsgivere, samt innspill fra kommuner og andre aktører om behovet for en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. Målsetningen er å speile behovet kommunene har for revisjon og videreutvikling av arbeidsgiverstrategien, i tillegg til praktisk arbeid med relevante tema knyttet til å rekruttere, utvikle og beholde kompetansemedarbeidere i kommunal sektor.

Arbeidsgiverpolitikken i kommunen bør også speile en plattform for god ledelse. I denne kursrekken vil vi også bruke rammeverket for helhetlig ledelse som utgangspunkt.  

Målgruppe for kurset

Ledere og ansatte med ansvar for HR- og organisasjon

Formål med kurset

 • Hvordan møte utviklingen med en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk?
 • Hva skal til for å være attraktive i et krevende marked?
 • Hvilke virkemidler kan vi ta i bruk?

Kursrekken vil gi deg svar på dette, og er lagt opp slik at du vil få konkrete tips og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Datoer for kursrekka

Del 1:

 • 12.september kl. 10:00-15:30 (Oslo, Thon Hotel Slottsparken)
 • 13.september kl. 09:00-14:30 (Oslo, Thon Hotel Slottsparken)

Del 2:

 • 30.oktober kl. 10:00-15:30 (Oslo, Nationaltheatret konferansesenter)
 • 31.oktober kl. 09:00-14:30 (Oslo, Nationaltheatret konferansesenter)

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for begge samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 8 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Samling 1: Det stor fremtidsbildet.

Dag 1

12.september kl. 10:00-15:30

 • Kl. 10.00 oppstart, frukt mm.  kaffe/te
 • Kl. 12.30-13.30 Lunsj
 • Kl. 14.30 Pause med frukt mm.  kaffe/te
 • Kl. 15.30 Avslutning

Fysisk i Oslo: Thon Hotel Slottsparken

Formål: Avklare forventninger til samlingsrekken. Skape felles forståelse for utfordringsbildet for kommunene for å møte fremtidens utfordringer i arbeidsmarkedet. Hvordan utvikle attraktivitet, beholde kritisk kompetanse og sikre kapasitet for fremtiden.

Rammeprogram:

 • Presentasjon av deltakerne, prosesslederne og forventningsavklaring
 • Hva er arbeidsgiverpolitikk – og hvorfor er det så viktig?
 • Attraktive arbeidsgivere i en ny tid: Hvordan ser fremtidsbildet ut i deltakerkommunene? Hva er drømmebildet?
 • Hvordan samstemmer virkeligheten med framtidsbilde? Hva fungerer bra og hva trenger vi å forbedre?  Vi øver på verktøy.
 • Hva tror vi er viktige nye forventninger til arbeidsgivere og som vil kreve at vi endrer oss?
 • Hva vet vi om den nye tiden og hva trenger vi å vite mer om – hvem kan bidra med dypere innsikt i utfordringsbildet?
 • Hva har vi hørt, og hva vil vi ta tak i?
 • Planlegging av mellomarbeid i egen kommune
 • Hvilke analyser og verktøy trenger vi når vi vet at vi ikke kan fortsette som før?
 • Hvordan ser det ut når vi er der vi ønsker å være?

Samling 1: Å lede og våge

Dag 2

13.september kl. 09:00-14:30

 • Kl. 09.00 Oppstart​
 • Kl. 10.00 Pause frukt mm. kaffe/te​
 • Kl. 11.30-12.30 Lunsj​
 • Kl. 14.00 Pause med frukt mm. kaffe/te​
 • Kl. 14.30 Avslutning

Fysisk i Oslo: Thon Hotel Slottsparken

Formål: Bearbeide og analysere innsikt og definere konkrete utviklings- og forbedringsområder.  Strategisk ledelse av omstilling og mestringsorientert ledelse. Tillit og verdier er grunnplanken i fremtidens lederskap. Vi deler ideer og muligheter i modig lederskap og medarbeiderskap i fremtidens organisasjon. Å utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære.

Rammeprogram:

 • Ledelse for fremtiden. Presentasjon og jobbing med rammeverket for fremtidens ledermodeller.  Helhetlig modell for ledelse med oppmerksomhet på mestringsorientert ledelse.
 • Hvordan sikre at din kommune har lederskap og lederroller som møter forventingene til medarbeidere og fremtidens medarbeidere?
 • Analyse av innsikt – hvordan kan vi tolke innsikten vi har samlet – hva sier den oss? Gjennomgang av innsikt med deltakerne, felles analyse av innsikt og kunnskapsgrunnlag.
 • Hvordan kan en endret tilnærming til arbeidsgiverrollen påvirke arbeidsmiljø og tjenestebehov?
 • Hvordan kan tillit i relasjoner og mestringstro påvirke morgendagens tjenestebehov?
 • Hvordan kan HR være ambassadør for 10FAKTOR som utviklingsverktøy i kommunen som organisasjon?
 • Identifisere konkrete utviklings- og forbedringsområder i den enkelte kommune
 • Når autonomien er høy og ledelse er distribuert – hvordan ser organisasjonen ut, og hva trenger en tillitsbasert organisasjon å sikre for å opprettholde ønsket retning, individuell og kollektiv mestringstro?

Mellomarbeid:

 • Jobbe med innsikt: Hvordan oppleves vår arbeidsgiverpolitikk i dag?
 • Hvordan er vår situasjon når det gjelder å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere?
 • Fungerer rutiner i praksis? Innhente kvalitativ og kvantitativ innsikt om kommunens omdømme og bemanningssituasjon.  
 • Innhente ideer til flere utviklings- og forbedringsområder, gjennomføre tilbakemeldingsrunder og idemyldring i egen kommune

Samling 2: Å samhandle og lære

Dag 1

30.oktober kl. 10:00-15:30

Fysisk i Oslo. Nasjonaltheaterets konferansesenter.

Formål: Kommunen som lærende organisasjon. Hvordan tilrettelegge for videreutvikling og forbedring av dagens praksis. Samhandling og samskaping er sentrale elementer for fremtidens tjenester. Hvordan adressere dette inn i medarbeiderskap og ledelse?   Å utvikle læringskultur og mestringsklima og å lære for å endre. Å utvikle nye ideer sammen med andre.

Rammeprogram:

 • Evaluere erfaringer så langt i prosessen.  
 • Fremtidens arbeidsplass som lærende organisasjon
 • Behovet for nye kompetanser og nye arbeidsformer.
 • Hva skjer når det formelle og avtaleregulerte møter arbeidsmarked og forventingene til morgendagens ansatte?
 • Hva vil påvirke arbeidsgiverpolitikken og vår regulerte samhandling i møte med den digitale og «nye» medarbeideren?
 • Hva trengs av samhandlingsformer, møtearenaer og evaluering for å sikre kontinuerlig forbedring
 • Partssamarbeidet i nye rammer

Samling 2: Å mobilisere

Dag 2

31.oktober kl. 09:00-14:30

Fysisk i Oslo. Nasjonaltheaterets konferansesenter.

Formål: Felles forståelse for hvor prosessen har ført oss og hva vi skal jobbe videre med. Omstilling for å sikre nyskapende arbeidsgiverpolitikk og endret rolleutøvelse. Hva kreves av oss for å møte morgendagens utfordringer, speilet gjennom tjenester, brukerforventninger og ansattes nye roller? Å ta alle ressurser i bruk og ta vare på innbyggerperspektivet.

Rammeprogram:

 • Oppsummering – hva har vi lært i prosessen
 • Hvordan skal vi sikre kontinuerlig forbedring av vårt videre arbeid med mestringsorientert og tillitsbasert ledelse og medarbeiderskap?
 • Hva skal til for å sikre læring i organisasjonen?
 • Veien videre – innenfor hvilke områder trenger vi å utvikle oss videre?
Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Jørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder
Jørn Arild MikkelsenJørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder

Jørn-Arild er fagansvarlig for Kvalitetsutvikling skole og barnehage i KSK.

Jørn-Arild jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KSK sitt kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivå i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Bli en nyskapende og attraktiv arbeidsgiver, del 1-2

12
Sep
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:30
12
Sep
 - 
13
Sep
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:30
Thon Hotel Slottsparken
Thon Hotel Slottsparken
Digitalt kurs
Bli en nyskapende og attraktiv arbeidsgiver, del 1-2
Arbeidsgiver
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Bli en nyskapende og attraktiv arbeidsgiver, del 1-2
12
Sep
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:30
12
Sep
 - 
13
Sep
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:30