Bemanningsledelse i lys av heltidskultur, del 1-3

Bemanningsledelse en forutsetning for å realisere en heltidskultur i norske kommuner. Det handler om å skape en bærekraftig sektor med riktig kompetanse for å sikre innbyggerne kvalitet på tjenestene. Og det handler om brukernes perspektiv og se på forhold som øker kvaliteten i tjenestetilbudet. 

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Bemanningsledelse i lys av heltidskultur, del 1-3Logo for KS Agenda

- HVA

Intensjonen med seminarrekken er å lage en arena for ledere på alle nivå. Deltakerne vil få ta del i et nettverk der deling av erfaringer står sentralt og slik kunne bidra til å utvikle ny kompetanse i arbeidet med å fremme heltidskultur.

- HVORFOR

Helse- og omsorgstjenesten står i dag overfor store utfordringen med å rekruttere helsepersonell. I mange kommuner utgjør antall årsverk i helse og omsorg nærmere 50% av alle årsverk. Antall eldre over 80 år vil øke kraftig fremover og parallelt med denne utviklingen bremses veksten i tilgjengelig arbeidskraft, før den stopper helt opp.

Gode relasjoner, kontinuitet,riktig kompetanse og sammenhengende tjenester er forutsetninger for å kunne skape best mulig kvalitet. Dersom vi skal lykkes med samfunnsoppdraget og utvikle tjenestene er kommunen avhengig av kompetente medarbeidere som jobber regelmessig og godt sammen.

Deltidskulturen står fortsatt sterkt i mange kommuner og det krever stor grad av involvering i arbeidet med realiseringen av en heltidskultur. Inntil nå har det vært vanlig at kommuner plukker ut en, to eller tre pilotenheter der man på̊ forhånd vet at ledere, tillitsvalgte og ansatte er motiverte og selv er pådrivere for å endre arbeidstidsordningene.FAFO kan vise til at det er relativt enkelt å oppnå en mindre økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Det vi har vi har erfart er at for å et reel løft og en økning i heltidsandelen som monner løfte må hele organisasjonen mobiliseres.

- HVORDAN

For å kunne lykkes med endring må alle ledere, også støtteledere i HR og økonomi, forstå behovet for endring og bidra for å etablere heltidskultur i tjenestene.

Det er fortsatt mulig å endre kurs og styre helse- og omsorgstjenestene inn på et mer bærekraftig spor, men det er bare mulig dersom nødvendige tiltak innføres omfattende nok og i tide- det krever vilje og evne til å gjennomføre. For at kommunen skal lykkes må det legges til rette for grunnleggende kultur- og holdningsendringer i hele organisasjonen gjennom god bemanningsledelse. Dette stiller store krav til ledelse – alle må arbeide med endringen sammen og samtidig.

I kursrekken vil gjennomgående tema være organisasjonens «endringskapasitet»

·        Organisasjonensmodenhet

·        Samfunnsoppdraget

·        Hvordan ledelsen kan initiere, mobilisere og følge opp forventet endring

·        Hvordan sikre mobilisering gjennom helsefremmende arbeidsplasser

·        Etablering av hensiktsmessige strukturer og rutiner i organisasjonen

·        «Virksomhets-og individtilpassede» arbeidstidsplaner

·        Partsamarbeid som virker

Gjennomgående tema vil være lederrollen relatert til de forskjellige faser i arbeidet med å realisere heltid.Programmet passer også for tillitsvalgte og verneombud.

Målgruppe


Kommuneansatte som er pådrivere i egen organisasjon for å fremme heltidskultur. Dette kan være eks. ledere, prosjektledere og HR – rådgivere,  

tillitsvalgte, verneombud med flere.

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1: 16. august
 • Del 2: 13. september
 • Del 3: 9. - 10 oktober

Deltakeravgift

Pris:  

 • Kr. 4 990.- del 1 og del 2
 • Kr. 7 500,- del 3
 • Mva fritt og godkjent for OU-midler
 • Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time.

Det er også mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet

- Innhold: Vi blir kjent gjennom å dele erfaringer, eller vise vårnysgjerrighet

- Innsikt: Hva må vi vite noe om – grunnlag for endring

- Fremtidsperspektiver: Vi identifiserer trender som vil slåinn i egen kommune

- Modenhetsanalyse: Presentasjon av verktøy for evaluering avorganisasjonenes ( egen kommunes) modenhet og mulighet for realisering

- Presentasjonav mellomarbeid

- Nettverksbygging

 

 

13. september - Samling 2

Defineringsfase

Deling ognettverksbygging

Økonomi i bemanning – alternativkostnader

           Analyseverktøy

Hvordan skape felles forståelse, engasjement og motivasjon

Partsamarbeid- en forutsetning som gir mening

Prosessverktøy med relevans i arbeidet med heltid

Presentasjon av mellomarbeid

 

9. oktober - Samling 3, del 1

Kl. 09.00 - 15.00

Bemanningsledelse- mobilisering

Deling og nettverksbygging

Hva vet vi nå? – som gir moment for endring

Ståsted, identifisering av gevinster

Valg av satsningsområde – effekt på kort og lang sikt

Presentasjon av mellomarbeid

 

10. oktober - Samling 3, del 2

Kl. 09.00 - 15.00

Pilotering og evaluering

Arbeidstidsordninger som fremmer nærvær

Rekruttere og beholde, hva vet vi som fungerer- de godegrepene

Veien videre

Evaluering av programmet

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder
Geir Johan HansenGeir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder

Geir Johan Hansen er en av nestorene i Norge når det gjelder utvikling og implementering av heltidskultur. Siden 2012 har Geir Johan jobbet med konkrete oppdrag relatert til tema heltidskultur og bemanningsledelse både i regionale satsninger og i enkeltkommuner. Han ledet 7 landsomfattende kommunale nettverk i KMD sin satsning «Saman om ein betre kommune» på samme tema, med utgangspunkt i en kobling mot sykefraværsutfordringer og kompetansemobilisering.

Høsten 2019 ledet han et utviklingsprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet der det ble utviklet en veileder for regionale aktører som bistår kommunene i sin satsning av Kvalitetsreformen «Leve Hele livet», der fokus fra rådgivers side har vært «helhet og sammenheng».

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Bemanningsledelse i lys av heltidskultur, del 1-3

16
Aug
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
16
Aug
 - 
16
Aug
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Bemanningsledelse i lys av heltidskultur, del 1-3
Arbeidsgiver
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Bemanningsledelse i lys av heltidskultur, del 1-3
16
Aug
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
16
Aug
 - 
16
Aug
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00