Attraktive arbeidsgivere i en ny tid, del 1-3

KS og kommunene erfarer nå et sterkt press i arbeidsmarkedet i forhold til attraktivitet, og med dette en sterkere konkurranse om medarbeidere enn noen gang. Omstilling i kommunal sektor er et vesentlig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsgiverpolitikken må støtte opp under dette.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Attraktive arbeidsgivere i en ny tid, del 1-3Logo for KS Agenda

Se hva deltakere sier om kurset

Kurset vil ta i bruk KS sitt rammeverk for nyskapende arbeidsgivere, samt innspill fra kommuner og andre aktører om behovet for en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. Målsetningen er å speile behovet kommunene har for revisjon og videreutvikling av arbeidsgiverstrategien, i tillegg til praktisk arbeid med relevante tema knyttet til å rekruttere, utvikle og beholde kompetansemedarbeidere i kommunal sektor.

 • Hvordan møte utviklingen med en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk?
 • Hva skal til for å være attraktive i et krevende marked?
 • Hvilke virkemidler kan vi ta i bruk?

Kursrekken vil gi deg svar på dette, og er lagt opp slik at du vil få konkrete tips og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Arbeidsgiverpolitikken i kommunen bør også speile en plattform for god ledelse. I denne kursrekken vil vi også bruke rammeverket for helhetlig ledelse som utgangspunkt.  

Målgruppe for kurset

Ledere, HR- og kommunikasjonsrådgivere

Datoer for kursrekka

Del 1- fysisk:

 • 23. august kl. 10:00-16:00 (Oslo, Nationaltheatret konferansesenter)
 • 24.august kl. 09:00-15:00 (Oslo, Nationaltheatret konferansesenter)

Del 2 - digitalt:

 • 21.september kl. 09:00-15:00

Del 3 - fysisk:

 • 25.oktober kl. 10:00-16:00 (Oslo, Thon Hotel Slottsparken)
 • 26.oktober kl. 09:00-15:00 (Oslo, Thon Hotel Slottsparken)

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 7 500,- per fysiske samling og kr. 4 990,- per digitale samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Veiledning

Kurset gjennomføres fysisk og digitalt. Det legges vekt på felles refleksjon og deling.

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Samling 1: Det stor fremtidsbildet.

Dag 1

23.august kl. 10:00-16:00

 • Kl. 10.00 oppstart, frukt mm.  kaffe/te
 • Kl. 12.30-13.30 Lunsj
 • Kl. 14.30 Pause med frukt mm.  kaffe/te
 • Kl. 16.00 Avslutning

Fysisk i Oslo. Nasjonalteaterets konferansesenter.

Formål: Avklare forventninger til samlingsrekken. Skape felles forståelse for utfordringsbildet for kommunene for å møte fremtidens utfordringer i arbeidsmarkedet. Hvordan utvikle attraktivitet, beholde kritisk kompetanse og sikre kapasitet for fremtiden.

Rammeprogram:

 • Avklare forventninger til samlingsrekken
 • Skape felles forståelse for utfordringsbildet for kommunene for å møte fremtidens utfordringer i arbeidsmarkedet
 • Hvordan utvikle attraktivitet, beholde kritisk kompetanse og sikre kapasitet for fremtiden
 • Bearbeide og analysere innsikt og definere konkrete utviklings- og forbedringsområder. 
 • Strategisk ledelse av omstilling og mestringsorientert ledelse
 • Individuelt mellomarbeid

Samling 1: Å lede

Dag 2

24.august kl. 09:00-15:00

 • Kl. 09.00 Oppstart​
 • Kl. 10.00 Pause frukt mm.  kaffe/te​
 • Kl. 11.30-12.30 Lunsj​
 • Kl. 14.00 Pause med frukt mm.  kaffe/te​
 • Kl. 15.00 Avslutning

Fysisk i Oslo. Nasjonalteaterets konferansesenter.

Formål: Bearbeide og analysere innsikt og definere konkrete utviklings- og forbedringsområder.  Strategisk ledelse av omstilling og mestringsorientert ledelse.

Rammeprogram:

 • Ledelse for fremtiden. Presentasjon og jobbing med rammeverket for fremtidens ledermodeller.  Helhetlig modell for ledelse med oppmerksomhet på mestringsorientert ledelse.
 • Hvordan sikre at din kommune har lederskap og lederroller som møter forventingene til medarbeidere og fremtidens medarbeidere?
 • Analyse av innsikt – hvordan kan vi tolke innsikten vi har samlet – hva sier den oss? Gjennomgang av innsikt med deltakerne, felles analyse av innsikt og kunnskapsgrunnlag.
 • Hvordan kan en endret tilnærming til arbeidsgiverrollen påvirke arbeidsmiljø og tjenestebehov?
 • Hvordan kan tillit i relasjoner og mestringstro påvirke morgendagens tjenestebehov?
 • Identifisere konkrete utviklings- og forbedringsområder i den enkelte kommune

Mellomarbeid:

 • Jobbe med innsikt: Hvordan oppleves vår arbeidsgiverpolitikk i dag?
 • Hvordan er vår situasjon når det gjelder å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere?
 • Fungerer rutiner i praksis? Innhente kvalitativ og kvantitativ innsikt om kommunens omdømme og bemanningssituasjon.
 • Dokumentgjennomgang av aktuelle dokumenter
 • Innhente ideer til flere utviklings- og forbedringsområder, gjennomføre tilbakemeldingsrunder og idemyldring i egen kommune

Samling 2: Å våge

21.september kl. 09:00-15:00

Digitalt på Teams

Formål: Tillit og verdier er grunnplanken i fremtidens lederskap. Vi deler ideer og muligheter i modig lederskap og medarbeiderskap i fremtidens organisasjon. Etablere felles forståelse for hvordan ny praksis kan se ut.  Å utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære.

Rammeprogram:

 • Erfaringsdeling fra sist og mellomarbeidet
 • Tillit og verdier er grunnplanken i fremtidens lederskap
 • Tillit og mestring som ledestjerner i møte med innbyggere – hvordan kan det se ut i praksis?
 • Vi deler ideer og muligheter i modig lederskap og medarbeiderskap i fremtidens organisasjon
 • Etablere felles forståelse for hvordan ny praksis kan se ut
 • Å utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære
 • Individuelt mellomarbeid

Mellomarbeid:

 • Test ut nye metoder og samhandlingsmønstre, innhente tilbakemeldinger  

Samling 3: Å samhandle og lære

Dag 1

25.oktober kl. 10:00-16:00

Fysisk i Oslo. Thon Hotel Slottsparken.

Formål: Kommunen som lærende organisasjon. Hvordan tilrettelegge for videreutvikling og forbedring av dagens praksis. Samhandling og samskaping er sentrale elementer for fremtidens tjenester. Hvordan adressere dette inn i medarbeiderskap og ledelse?   Å utvikle læringskultur og mestringsklima og å lære for å endre. Å utvikle nye ideer sammen med andre.

Rammeprogram:

 • Erfaringsdeling fra sist og mellomarbeidet
 • Kommunen som lærende organisasjon. Hvordan tilrettelegge for videreutvikling og forbedring av dagens praksis? Å utvikle læringskultur og mestringsklima
 • Samhandling og samskapinger sentrale elementer for fremtidens tjenester. Hvordan adressere dette inn i medarbeiderskap og ledelse?   
 • Å utvikle nye ideer sammen med andre.  Å ta alle ressurser i bruk og ta vare på innbyggerperspektivet
 • Omstilling for å sikre nyskapende arbeidsgiverpolitikk og endret rolleutøvelse. Hva kreves av oss for å møte morgendagens utfordringer, speilet gjennom tjenester,brukerforventninger og ansattes nye roller?

Samling 3: Å mobilisere

Dag 2

26.oktober kl. 09:00-15:00

Fysisk i Oslo. Thon Hotel Slottsparken.

Formål: Felles forståelse for hvor prosessen har ført oss og hva vi skal jobbe videre med. Omstilling for å sikre nyskapende arbeidsgiverpolitikk og endret rolleutøvelse. Hva kreves av oss for å møte morgendagens utfordringer, speilet gjennom tjenester, brukerforventninger og ansattes nye roller? Å ta alle ressurser i bruk og ta vare på innbyggerperspektivet.

Rammeprogram:

 • Oppsummering – hva har vi lært i prosessen
 • Hvordan skal vi sikre kontinuerlig forbedring av vårt videre arbeid med mestringsorientert og tillitsbasert ledelse og medarbeiderskap?
 • Hva skal til for å sikre læring i organisasjonen?
 • Veien videre – innenfor hvilke områder trenger vi å utvikle oss videre?

Bente Herdlevær

Bente Herdlevær

Foredragsholder
Bente HerdleværBente Herdlevær

Bente Herdlevær

Foredragsholder

Bente Herdlevær jobber med utvikling organisasjoner, både medarbeidere og ledere, slik at de sammen kan møte forventingene til morgendagens tjenester. Bente er opptatt av folk, relasjonsbasert ledelse og tillitsreformen.  Kommunenes ansvar for forsvarlig virksomhetsstyring og intern kontroll er også et område hun jobber med.  Bente Herdlevær har 25 års ledererfaring fra offentlig sektor, hvor hun i 10 av disse årene har toppledererfaring fra ulike kommuner. Bente har vært både rådmann, assisterende rådmann og kommunaldirektør, og kjenner derfor kommunesektoren godt. Med lang ledererfaring kan Bente vise til utvikling av gode lederteam, omfattende organisasjonsutviklingsprosjekter og tjenesteutvikling i samarbeid med ledere og politikere, samt realisering av gevinster som følge av omstilling. Bente trives i samspillet mellom politikk og administrasjon, og har bred erfaring fra komplekse saker i dette grensesnittet.  

Bente har jobbet med organisasjonsutvikling og økonomisk omstilling i de organisasjonene hun har ledet. Innovasjon, digitalisering, regionalt samarbeid og utvikling av bærekraftige kommuner har vært kjennetegn ved de prosessene hun har ledet.  

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Attraktive arbeidsgivere i en ny tid, del 1-3

23
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
16:00
23
Aug
 - 
24
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
16:00
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Digitalt kurs
Attraktive arbeidsgivere i en ny tid, del 1-3
Arbeidsgiver
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Attraktive arbeidsgivere i en ny tid, del 1-3
23
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
16:00
23
Aug
 - 
24
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
16:00