Faglig påfyll for toppledere del 1 - 5

Er du ny som kommunedirektør eller er du en kommunedirektør som ønsker faglig påfyll? Få faglig påfyll på denne møteplassen som går over fem samlinger. Vi vil fordype oss i ett og ett tema på hver samling der ledelse av en politisk styrt organisasjon er en rød tråd gjennom hele programmet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Faglig påfyll for toppledere del 1 - 5Logo for KS Agenda

Kursrekken er utviklet av KS-Konsulent for at kommunedirektører skal få utvikle eget lederskap og få innsikt i strategier og verktøy innen relevante temaer. Samlingene legges opp med faglig foredrag, erfaringsdeling fra kommuner og kommunedirektører som har lykkes godt innen et område. Det vil være god mulighet for refleksjon og drøftelse av egne problemstillinger med kollegaer som har erfaring med eget utviklingsarbeid.

Praktisk om kurset

 • Samlingene legges opp med faglig påfyll og erfaringsdeling fra kommuner som har lykkes godt innen et område. Vi besøker ulike kommuner og invitere inn gjester underveis.
 • Det blir etablert veiledningsgrupper underveis, basert på tema dere ønsker å ha søkelys på. I tillegg gir vi digital veiledning i grupper.
 • Det tilbys kartlegging via NEO PI, en personlighetstest og veiledning på egen aksjonslæring.
 • Det blir til sammen en individuell veiledning og tre veiledninger i gruppe.

Formålet med kursrekken

er å utvikle eget lederskap for å få større innsikt i strategier og verktøy innen de ulike temaene. Du vil kunne drøfte egne problemstillinger med kollegaer og lære av kommuner som lykkes i sitt eget utviklingsarbeid.

Målgruppe

Kommunedirektører, assisterende kommunedirektører andre toppledere i kommune eller fylkeskommune

Datoer for kursrekken

2023:

 • Del 1 - 25. -26. mai
 • Del 2 - 14. og 15. september

2024:

 • Del 3 - 1. og 2. februar. (2024)
 • Del 4 - 4.- 5. april (2024)
 • Del 5 - 17. og 18. juni (2024)

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle fem samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 7 500,- per fysiske samling (mva fritt) og kr. 2 500,- per frivillige veiledningssamtale* (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres fysisk. Det legges vekt på felles refleksjon og deling.

* Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

Programrekke og kompetanseteam

Vi har satt sammen et team på fire konsulenter som vil bidra faglig inn i kursrekken og i veiledning. På hver samling er det to konsulenter.

SAMLING 1: Ledelse

Kommunedirektør er en kompleks og utfordrende  lederrolle, med ansvar for både samfunnsutvikling og tjenesteutvikling, og som bindeleddet mellom politikk og administrasjon.

Du leder et lederteam som igjen leder ledere. Du delegerer rollen og du skaper resultater gjennom andre.

Hva kjennetegner ledere og lederteam som lykkes? Hvordan jobber du med å utvikle egen lederrolle og eget lederskap?

Spisskompetansen på denne samlingen er Bettina Brødtker Nordahl. Bettina jobber med ledelse og organisasjonsutvikling. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og samhandlingen og for klima og miljø. Hun har særlig fokus på koordinering av tjenester, tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon, bærekraft og medvirkning. Videre jobber hun med konflikthåndtering, endring, lederutvikling og lederveiledning.

SAMLING 2: Kommuneøkonomi

På andre samling er kommuneøkonomi tema.  Økonomien i kommunene er under et konstant press. Vi vil ha fokus på hvordan drive omstillingsarbeid i egen kommune,  og hva gjør kommuner som  lykkes med omstilling?

Stikkord er styringsdata, demografiutvikling og ulike grep og strategier for å sikre omstillingskraft.

Hvordan ser kommuneøkonomien ut på kort og lang sikt i din kommune?


Håvard Moe er spisskompetanse på denne samlingen. Håvard Moe har jobbet i KS-Konsulent siden 2003. Han har hatt direkte oppdrag i over 300 av landets kommuner, og indirekte igjennom IKS’er, konferanser, nettverk, etc sannsynligvis for alle landets kommuner. Håvard jobber særlig med kommuneøkonomi, omstilling, organisasjons- og lederutvikling, strategi, styring, planlegging og Kommunekompassevalueringer. Han har gjennomført flere hundre KOSTRA-analyser for små og store kommuner og har i 11 år vært prosjektleder/programansvarlig for KOMØK (Kommuneøkonomikonferansen).

SAMLING 3: Helhetlig styring og ledelse i en politisk styrt organisasjon

Stikkord er styringssystem og årshjul, styringsdialogen. Hvordan kan du som kommunedirektør bidra til et godt samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen?  Hvordan øke innbyggerinvolvering og legitimitet i et kommune 3.0 perspektiv? Og når samspillet mellom de folkevalgte og kommunedirektøren blir krevende, hvordan håndtere man det?

Spisskompetansen på denne samlingen er Åsbjørn Vetti. Han brenner for utviklingsarbeid både når det gjelder tjenester, samfunnsutvikling og demokratiutvikling, og er spesielt opptatt av samskaping som mobiliserer ressurser og øker kommuners og fylkeskommuners treffsikkerhet og legitimitet. Han arbeider med arbeidsgiverpolitikk, lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklingsprosesser. Han arbeider også med kommunal organisering og helhetlig styring både på administrativt og politisk nivå, samspill politikk – administrasjon, og kommuneplanlegging med særlig vekt på samskaping og bærekraft.

SAMLING 4: Organisasjonsutvikling og utvikling av arbeidsgiverpolitikk

Stikkord er hva som kjennetegner kommuner som lykkes med utvikling, omstilling og innovasjon. Kommuner som forbereder seg på et annerledes arbeidsliv og måter å levere tjenester på. Hvilke verktøy kan vi benytte?

SAMLING 5: digitalisering

Hvordan henge med på den digitale utviklingen, ta i bruk de systemene som er tilgjengelig for kommunesektoren og hente ut gevinster?

Bente Gravdal har hovedansvar og følger hele kursrekken. Bente har 13 års toppledererfaring fra kommune og kjenner kommunesektoren godt. De fire siste årene som kommunedirektør. I KSK jobber Bente med leder og organisasjonsutvikling, omstilling og helhetlig styring. Hun er en dyktig prosessveileder og liker å lede endringsprosesser.  

Bente er sertifisert i ulike verktøy for lederutvikling og veiledning.

25. og 26. mai

Samling 1: Ledelse
 • Deg som leder og det individuelle lederskapet.
 • Kommunedirektør er en kompleks lederrolle med ansvar for både samfunnsutvikling og tjenesteutvikling, og mellom politikk og administrasjon.
 • Du leder et lederteam som igjen leder ledere. Du delegerer rollen og du skaper resultater gjennom andre. Hva kjennetegner ledere og lederteam som lykkes? Hvordan jobber du med å utvikle egen lederrolle og eget lederskap?

14. og 15. september

Samling 2: Økonomisk og strategisk utvikling
 • Kommuneøkonomi for kommunedirektører
 • Styringsdata
 • Demografiutvikling
 • Ulike grep og strategier for å sikre omstillingskraft
 • Hvordan ser kommuneøkonomien ut på kort og lang sikt i din kommune?

1. og 2. februar (2024)

Samling 3: Helhetlig styring og ledelse i en politisk styrt organisasjon  
 • Styringssystem og årshjul
 • Styringsdialogen
 • Hvordan kan du som kommunedirektør bidra til et godt samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen?
 • Hvordan øke innbyggerinvolvering og legitimitet i et kommune 3.0 perspektiv?
 • Når samspillet mellom de folkevalgte og kommunedirektøren blir krevende, hvordan håndtere du det?

4.- 5. april (2024)

Samling 4: Organisasjonsutvikling
 • Er kommunen din rusta for fremtida?
 • Rekrutering av arbeidstakere vil være en stor utfordring for kommunene i fremtid. Har dere en arbeidsgiverstrategi som gjør at dere er en nyskapende og attraktiv arbeidsgiver?

17. og 18. juni (2024)

Samling 5: Digitalisering
 • Hvordan henge med på den digitale utviklingen
 • Hvordan ta i bruk de systemene som er tilgjengelig for kommunesektoren og hente ut gevinster?

Bente Gravdal

Bente Gravdal

Foredragsholder
Bente GravdalBente Gravdal

Bente Gravdal

Foredragsholder

Bente er fagansvarlig for selskapsorganisering, eierstyring og styrearbeid i KSK.

Bente Gravdal har 13 års toppledererfaring fra kommune og kjenner kommunesektoren godt. De fire siste årene som kommunedirektør. Som kommunedirektør jobbet hun spesielt med økonomisk omstilling, digitalisering og bygget endringskompetanse i egen organisasjon. Hun har bred erfaring i å utvikle godt fungerende lederteam, sette mål og skape resultater. Hun har også erfaring i å stå i utfordrende saker og prosesser, i samspill politikk -administrasjon. Og gjennom dette erfart hvor viktig god internkontroll er. Bente er opptatt av at kommunesektoren skal være profesjonelle eiere og bidrar inn i prosesser på eierskap og eierstyring.

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Foredragsholder
Åsbjørn VettiÅsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Foredragsholder

Åsbjørn Vetti har jobbet med lederutvikling, arbeidsgiverpolitikk og rekruttering i KSK siden 2005. Mestringsorientert og tillitsbasert ledelse er essensen i effektiv ledelse. Han brenner også for å øke omstillingstakten og omstillingskraften i kommuner og fylkeskommuner.

Vi står overfor store samfunnstransformasjoner og må gjøre endringer raskt. Å se tjenesteutvikling, samfunnsutvikling og demokratiutvikling i sammenheng blir viktig og Åsbjørn er spesielt opptatt av samskaping som mobiliserer ressurser og forbedrer kommuners og fylkeskommuners treffsikkerhet og legitimitet

Håvard Moe

Håvard Moe

Foredragsholder
Håvard MoeHåvard Moe

Håvard Moe

Foredragsholder

Håvard Moe, Seniorrådgiver i KS-Konsulent
Håvard har jobbet i KS-Konsulent siden 2003. Han har hatt direkte oppdrag i over 300 av landets kommuner, og indirekte igjennom IKS’er, konferanser og nettverk. Håvard jobber særlig med kommuneøkonomi, omstilling, organisasjons- og lederutvikling, strategi, styring, planlegging og Kommunekompassevalueringer. Han har gjennomført flere hundre KOSTRA-analyser for små og store kommuner og har i 11 år vært prosjektleder/programansvarlig for KOMØK (Kommuneøkonomikonferansen).

Håvard er spesielt opptatt av å forsøke å formidle kompliserte sammenhenger på en slik måte at tilhørerne ser hva dette betyr for de i deres hverdag. Han er en mye benyttet foredragsholder på temaet omstilling og kommuneøkonomi.

Håvard er utdannet Cand.mag fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra BI-Oslo med fagkretsen strategi, økonomi, ledelse og scenarier. Han har toppledererfaring fra Oslo kommune. I tillegg har han jobbet tre år i KS Forskning.

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Faglig påfyll for toppledere del 1 - 5

24
May
 
2023
 
kl.
-
24
May
 - 
25
May
 
2023
 
kl.
-
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Faglig påfyll for toppledere del 1 - 5
Strategi og ledelse
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Faglig påfyll for toppledere del 1 - 5
24
May
 
2023
 
kl.
-
24
May
 - 
25
May
 
2023
 
kl.
-